Wanneer in deze privacyverklaring verwezen wordt naar A.B.A. factoring BV, wordt verwezen naar de A.B.A. factoring BV, met zetel te 9000 Gent, Zwijnaardsesteenweg 173 en met als ondernemingsnummer RPR Gent afdeling Gent 0420.549.933.

Wanneer u beroep doet op de diensten van A.B.A. factoring BV, vertrouwt u haar uw gegevens toe. Deze privacyverklaring wil u duidelijkheid bieden over de gegevens die A.B.A. factoring BV verzamelt, waarom A.B.A. factoring BV deze verzamelt en wat A.B.A. factoring BV hiermee doet. Hierbij wil A.B.A. factoring BV er u tevens op wijzen dat A.B.A. factoring BV steeds te uwer beschikking staat indien u aanpassingen wenst in de gegevens waarover A.B.A. factoring BV beschikt.

In deze privacyverklaring wordt uiteen gezet:

 • welke gegevens A.B.A. factoring BV verzamelt;
 • hoe A.B.A. factoring BV die gegevens gebruikt;
 • hoe u uw gegevens kunt laten aanpassen;
 • wanneer deze privacyverklaring van toepassing is;
 • hoe lang de persoonsgegevens worden bijgehouden;
 • hoe de naleving van deze privacyverklaring wordt gecontroleerd en hoe wordt omgegaan met klachten omtrent deze privacyverklaring, en
 • hoe wijzigingen aan deze privacyverklaring worden gecommuniceerd.

Welke gegevens verzamelt A.B.A. factoring BV?
Uw gegevens worden in hoofdzaak verzameld voor het vaststellen van basisinformatie (zoals onder andere uw naam, adres, contactgegevens, geslacht, geboortedatum en –plaats, nationaliteit, rijksregisternummer, burgerlijke stand, identiteitskaart / verblijfsdocument, de taal die u spreekt, foto), alsook meer persoonlijke informatie (zoals de functies die u bekleedt / bekleed heeft, opleiding, samenstelling van het gezin, gewoontes, voorkeuren, financiële gegevens en situatie, etc.), die A.B.A. factoring BV nodig heeft voor het verstrekken van de diensten waarvoor u op haar beroep doet.

Behoudens wettelijke verplichting, verzamelt A.B.A. factoring BV echter geen persoonsgegevens met betrekking tot gevoelige categorieën, zoals categorieën op basis van ras, religie, seksuele geaardheid of gezondheid.

De gegevens die A.B.A. factoring BV gebruikt en die worden opgeslagen in de databanken van A.B.A. factoring BV zijn gegevens (1) die u zelf aan A.B.A. factoring BV bezorgt via email, telefoongesprekken, tijdens vergaderingen, via de website van A.B.A. factoring BV, interviews, etc. of (2) die A.B.A. factoring BV verkrijgt via dienstverleners, commerciële partners, tussenpersonen, makelaars, aanbieders van informatiediensten, overheidsinstanties, uw eigen websites of informatie die u zelf online beschikbaar stelt, via de eigen klanten en prospecten van A.B.A. factoring BV, via (vroegere) werkgevers of via vrij toegankelijke bronnen (zoals onder ander het Belgische Staatsblad, publieke databanken).

Bijgevolg verzamelt A.B.A. factoring BV ook informatie over u wanneer u mogelijks geen directe relatie heeft met A.B.A. factoring BV bijvoorbeeld in uw hoedanigheid van familielid, aandeelhouder, wettelijke vertegenwoordiger, debiteur van een dienstverlener, klant of prospect van A.B.A. factoring BV, etc.

Hoe gebruikt A.B.A. factoring BV deze gegevens?
A.B.A. factoring BV hecht veel belang aan de eerbiediging van uw persoonlijke levenssfeer.

De informatie die zij verzamelt overeenkomstig hetgeen hoger wordt beschreven, wordt behandeld in overeenstemming met de bepalingen van de General Data Protection Regulation ofwel Verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van de natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens.

A.B.A. factoring BV gebruikt deze gegevens om de diensten te leveren waarvoor u haar om tussenkomst verzocht, om overeenkomsten voor te bereiden, aan te gaan en uit te voeren, om u informatie te verschaffen omtrent de diensten van A.B.A. factoring BV, met u te communiceren, uw vragen te beantwoorden en om diensten te leveren aan klanten / prospecten van A.B.A. factoring BV waarvan u een werknemer of klant bent. A.B.A. factoring BV kan uw e-mailadres gebruiken om u te informeren over haar diensten, bijvoorbeeld om u op de hoogte te stellen van aankomende wijzigingen of verbeteringen in haar dienstverlening.

A.B.A. factoring BV vraagt u om toestemming voordat zij gegevens gebruikt voor andere doeleinden dan die in deze privacyverklaring worden beschreven.

A.B.A. factoring BV verwerkt uw persoonlijke gegevens op haar servers. A.B.A. factoring BV kan uw persoonlijke gegevens verwerken op een server die zich buiten het land bevindt waar u woont.

Om bovenvermelde doeleinden te vervullen deelt A.B.A. factoring BV persoonlijke gegevens enkel met tussenpersonen, makelaars, commerciële partners, bedrijfsinformatiebureaus, (her)verzekeraars, advocaten, ondersteunende, boekhoudkundige, technische, IT en andere dienstverleners en experten, aan financiële instanties, overheids- en publieke instanties, en aan gerechtelijke autoriteiten wanneer deze hierom verzoeken, alsook aan andere bedrijven, organisaties en individuen buiten A.B.A. factoring BV in een van de volgende omstandigheden:

Met uw toestemming
A.B.A. factoring BV kan persoonlijke gegevens delen met bedrijven, organisaties of individuen buiten A.B.A. factoring BV wanneer u haar toestemming heeft gegeven dit te doen.

Met domeinbeheerders
Als één van de programma’s van A.B.A. factoring BV wordt beheerd door een domeinbeheerder, heeft deze laatste toegang tot uw persoonsgegevens (waaronder uw e-mailadres en andere gegevens). Deze domeinbeheerder kan mogelijks het volgende doen:

 • uw gegevens openen of bewaren die zijn opgeslagen;
 • uw gegevens ontvangen om te voldoen aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving, wettelijke procedures of verzoeken van overheidsinstanties;
 • de mogelijkheden beperken om gegevens te verwijderen of aan te passen.

Met gerechtvaardigd belang en om juridische redenen
A.B.A. factoring BV deelt persoonlijke gegevens met bedrijven, organisaties of individuen buiten A.B.A. factoring BV als zij te goeder trouw van mening is dat toegang, gebruik, behoud of openbaarmaking van de gegevens redelijkerwijs nodig is om:

 • te voldoen aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving, wettelijke procedures of uitvoerbare verzoeken van overheidsinstanties;
 • de van toepassing zijnde voorwaarden af te dwingen, waaronder het onderzoeken van mogelijke schendingen;
 • transacties te bewijzen;
 • fraude en technische of beveiligingsproblemen te detecteren, te voorkomen of anderszins aan te pakken, en
 • de rechten, eigendom of veiligheid van A.B.A. factoring BV, haar cliënteel of het publiek te beschermen, zoals vereist of toegestaan volgens de wet.

Als A.B.A. factoring BV betrokken is bij een fusie, overname of verkoop van activa, blijft zij de vertrouwelijkheid van persoonlijke gegevens waarborgen en stelt ze haar cliënteel op de hoogte voordat persoonlijke gegevens worden overgedragen of onderworpen aan een ander privacybeleid

A.B.A. factoring BV doet haar uiterste best om zichzelf en haar cliënteel te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang tot of ongeautoriseerde aanpassing, openbaarmaking of vernietiging van gegevens die in haar bezit zijn. In het bijzonder geldt het volgende:

 • A.B.A. factoring BV evalueert periodiek en systematisch haar handelswijze met betrekking tot verzameling, opslag en verwerking van gegevens, waaronder fysieke beveiligingsmaatregelen, als bescherming tegen ongeautoriseerde toegang tot systemen, en
 • A.B.A. factoring BV beperkt de toegang tot persoonlijke gegevens voor medewerkers van A.B.A. factoring BV, contractanten en agenten die deze gegevens moeten kennen om ze voor A.B.A. factoring BV te verwerken. Deze personen zijn onderworpen aan strenge contractuele vertrouwelijkheidsverplichtingen en kunnen worden bestraft of ontslagen als ze niet voldoen aan deze verplichtingen.

Hoe kunt u uw gegevens laten aanpassen?
Mensen maken zich op verschillende manieren zorgen over hun privacy. Het is het doel van A.B.A. factoring BV duidelijk te zijn over de gegevens die ze verzamelt, zodat u weloverwogen beslissingen kunt nemen over hoe uw gegevens worden gebruikt. U kunt A.B.A. factoring BV onder andere contacteren op info@abafactoring.be en/of via aangetekende brief op Zwijnaardsesteenweg 173, b001/101, 9000 Gent, om:

 • een aanvraag in te dienen om uw gegevens te wijzigen, op te vragen of te wissen;
 • uw toestemming tot het gebruik van uw persoonsgegevens voor promotionele doeleinden, persoonlijke reclame of andere (re)marketing doeleinden te geven of in te trekken, en
 • een datalek te melden.

Ingeval u zoals hierboven voorzien aangeeft uw persoonsgegevens te willen wijzigen, op te vragen of te wissen, zal A.B.A. factoring BV proberen deze gegevens snel bij te werken, ter beschikking te stellen of te verwijderen, tenzij A.B.A. factoring BV die gegevens moet bewaren voor legitieme zakelijke of juridische doeleinden. Wanneer u uw persoonlijke gegevens bijwerkt, kan A.B.A. factoring BV u vragen uw identiteit te verifiëren voordat zij uw verzoek kan verwerken.

A.B.A. factoring BV kan verzoeken weigeren die onredelijkerwijs worden herhaald, onevenredige technische inspanningen vereisen (zoals het ontwikkelen van een nieuw systeem of het aanbrengen van fundamentele wijzigingen in een bestaande handelswijze), de privacy van anderen in gevaar brengen of zeer onpraktisch zouden zijn (zoals verzoeken met betrekking tot gegevens die zich op back-upsystemen bevinden).

A.B.A. factoring BV streeft ernaar haar databanken te handhaven op een manier die gegevens beschermt tegen onopzettelijke of kwaadwillige vernietiging of openbaarmaking. Daarom is het mogelijk dat A.B.A. factoring BV, nadat uw gegevens uit haar databanken werden verwijderd, resterende kopieën niet onmiddellijk van haar actieve servers verwijdert en gegevens niet uit haar back-upsystemen verwijderd worden.

Wanneer is deze Privacyverklaring van toepassing?
Deze privacyverklaring is van toepassing op alle diensten die worden aangeboden door A.B.A. factoring BV.

Hoe lang worden de persoonsgegevens bijgehouden?
A.B.A. factoring BV zal uw persoonsgegeven niet langer dan nodig bijhouden om de doeleinden waarvoor ze worden verzameld te vervullen of om wettelijke verplichtingen na te komen, of zoals toegestaan is door de wet, bijvoorbeeld om rechtsvorderingen af te weren. De individuele bewaarperiodes zijn afhankelijk van het type persoonsgegevens en het doeleinde van de verwerking ervan.

Hoe wordt de nalevering van deze privacyverklaring gecontroleerd en hoe wordt omgegaan met klachten omtrent deze privacyverklaring?
A.B.A. factoring controleert regelmatig of ze voldoet aan haar eigen privacyverklaring. Wanneer A.B.A. factoring BV formele schriftelijke klachten ontvangt, neemt zij contact op met de persoon die de klacht heeft ingediend om vervolgacties te bespreken.

Hoe worden wijzigingen aan deze privacyverklaring gecommuniceerd?
Deze privacyverklaring kan van tijd tot tijd worden gewijzigd. A.B.A. factoring BV zal alle wijzigingen van de privacyverklaring op deze pagina aangeven.